Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Bij het gebruik van de dienst PlanGo op de website of www.rijschoolsoftware.nl (hierna “PlanGo”) van de onderneming PlanGo BV ingeschreven bij KVK Centraal Gelderland onder nummer 60910127, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. PlanGo behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene voorwaarden vindt u op: https:// www.rijschoolsoftware.nl/algemene-voorwaarden.

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen PlanGo en u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door PlanGo en u overeengekomen. 
3. De toepasselijkheid van eventuele Algemene voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
4. Het niet naleven van deze Algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van uw PlanGo account.

Account voorwaarden

1. U dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn. 
2. U dient een persoon te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan. 
3. U dient uw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het aanmeldproces. 
4. Uw logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld. 
5. U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord, PlanGo kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 6. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder uw account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder uw account). 7. Één (1) persoon of onderneming mag maximaal één (1) gratis account bezitten. 
8. Het is niet toegestaan om meer dan één (1) onderneming onder te brengen in een PlanGo account. Echter het onderbrengen van meerdere handelsnamen van een onderneming in een PlanGo account is wel toegestaan. 
9. Het is niet toegestaan om PlanGo te gebruiken voor illegale doeleinden, u dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden. 
10. Bedien PlanGo niet tijdens het rijden. Het is je eigen verantwoording dat je veilig rijdt en dat je het product zo plaatst, bevestigt en gebruikt dat ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen worden voorkomen.

Betalingsvoorwaarden en account omzetting
1. De betaling geschiedt vooraf per kalendermaand per automatische incasso. Andere kosten worden achteraf gefactureerd en geïncasseerd.
2. Bij het omzetten van een gratis account naar een betaald account wordt het gratis account direct omgezet naar een betaald account en beëindigt u automatisch het gratis account. Op de dag van omzetting gaat tevens de betaling in.
3. Maandelijks op de 15e van de kalendermaand wordt het aantal instructeurslicenties en bijbehorende maandtarief voor de komende kalendermaand bepaald op basis van het gemiddelde gebruik van de afgelopen vier weken. In uitzonderlijke gevallen kan bij een incidentele overschrijding de aanpassing van het aantal instructeurslicenties eenmalig én gedurende maximaal één maand ongedaan worden gemaakt. Bij herhaling zal het maandtarief automatisch worden aangepast.
4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende hoge BTW tarief (thans 21%).
5. Als er een betalingsachterstand is van 2 facturen dan wordt uw PlanGo account tijdelijk afgesloten. Per e-mail ontvangt u instructies over het kunnen voldoen van die facturen en wanneer uw account weer geactiveerd wordt. 6. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent alsdan een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.
8. Op ieder moment is PlanGo bevoegd, zonder opgaaf van reden, uw account te blokkeren en, met inachtname van een redelijke termijn, uw gegevens te verwijderen.

Opzeggingen
1. U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw PlanGo account, u kunt alleen schriftelijk opzeggen door een mail te sturen naar [email protected] Zodra u een bevestiging van uw opzegging met de einddatum van uw contract heeft ontvangen is deze definitief. 
2. Op het moment dat u uw PlanGo account opzegt, wordt het account (inclusief de betaling) direct stopgezet. Een betaald PlanGo account is per maand opzegbaar, tenzij een minimale contracttermijn is overeengekomen. In dat geval zal het abonnement met eenzelfde termijn worden verlengt tenzij het abonnement twee maanden voor automatische verlenging door u schriftelijk, conform artikel 1, is opgezegd. 
3. Al uw data wordt 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd. 
4. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van uw facturen en kilometeroverzichten, ook na het opzeggen van uw PlanGo account.

Aanpassingen van de dienst en prijzen

1. PlanGo behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in PlanGo. 
2. PlanGo behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk PlanGo stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud. 
3. PlanGo behoudt het recht om PlanGo permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden op http://www.plango.nl. 4. PlanGo behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van PlanGo door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1) kalendermaand van te voren aangekondigd opwww.plango.nl.

Copyright en eigendom van content

1. PlanGo zal nooit het eigendom claimen over uw content en/of materialen geplaatst op uw account en onderliggende accounts. Met andere woorden, uw data is en blijft altijd uw eigendom. Hier kunt u tot 3 maanden na stopzetten van uw account op verzoek over beschikken. 
2. Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of plaatjes (her) te gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van PlanGo.

Aansprakelijkheid

1. Indien PlanGo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2. PlanGo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PlanGo is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 3. PlanGo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 4. PlanGo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: A. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; B. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PlanGo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PlanGo toegerekend kunnen worden; 
C. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

Vrijwaring

1. U vrijwaart PlanGo voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan PlanGo toerekenbaar is.

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PlanGo partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen PlanGo en u zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Overige voorwaarden
1. PlanGo streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan PlanGo hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
2. PlanGo gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van PlanGo. 
3. U zult PlanGo niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van PlanGo. 
4. U zult geen delen van PlanGo in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van PlanGo. 
5. U zult PlanGo niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM). 
6. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op PlanGo. 
7. PlanGo streeft er naar, maar garandeert niet, dat: 
1) PlanGo voldoet aan uw specifieke wensen, 
2) PlanGo een correcte werking heeft, 
3) fouten in PlanGo worden verbeterd. 
8. Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden op e-mail adres: [email protected]

Algemene voorwaarden ICT~Office

Op al diensten, tarieven, uitingen welke relevant of genoemd zijn en/of genoemd worden zijn de Algemene voorwaarden ICT~Office gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 van toepassing inclusief de aanvullende modules 1 t/m 15. Bij tegenstrijdigheden zijn de contractsbepalingen leidend. U heeft kennis genomen van deze algemene voorwaarden en verklaart hiermee deze ontvangen, gelezen en begrepen te hebben en gaat bij ondertekening akkoord met deze voorwaarden.

Versie: 1 december 2018
“Mijn rijschool is snel gegroeid. Zelf ben ik niet zo sterk in planning en administratie, maar gelukkig groeit PlanGo naadloos met ons mee. Met de zeer flexibele en snel schakelende helpdesk hebben we er eigenlijk een vierde collega bij.”
Duco Scholtanus, Rijschool Duco (Didam)
Duco Scholtanus, Rijschool Duco (Didam)